Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2024/25

 1. Informacje podstawowe
 2. Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: systemie elektronicznym), dostępnym pod adresem:

https://gliwice.formico.pl/formico-public/

 1. Postępowaniem rekrutacyjnym objęte są dzieci, które mieszkają w Gliwicach:
 • urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie)
 • z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
 1. Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice* mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero, kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 2. Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 3. Podczas rekrutacji dzieci przyjmowane są do przedszkola / oddziałów przedszkolnych w szkole. Do poszczególnych oddziałów przedszkolnych przydzielane są po zakończeniu rekrutacji.
 4. Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnej placówki wychowania przedszkolnego wybranej przez rodziców we wniosku, Prezydent Miasta Gliwice pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny
  w szkole podstawowej na terenie gminy, które dysponuje wolnym miejscem. Rodzice będą mogli potwierdzić wolę skorzystania ze wskazanego miejsca lub
  z niego zrezygnować.
 5. Zasady kontynuacji edukacji przedszkolnej – dotyczą dzieci, które uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  w roku szkolnym 2023/2024
 6. Rodzice którzy chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, składają pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce.

Uwaga! Deklarację należy złożyć najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do 26 lutego 2024 r.

 1. Brak złożenia pisemnej deklaracji, oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka
  w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole od 1 września 2024 r.
 2. Rodzice, którzy chcą ubiegać się o miejsce w innym przedszkolu / szkole
  z oddziałami przedszkolnymi niż to do którego aktualnie uczęszcza dziecko, nie składają deklaracji kontynuacji lecz biorą udział w rekrutacji na zasadach opisanych poniżej.
 • Zasady rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego
 1. Termin składania wniosku określa zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice:

https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/96576

 1. Harmonogram kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego dostępny jest także
  w systemie elektronicznym.
 2. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:
 • wprowadzone są dane dziecka do systemu,
 • wniosek został wydrukowany / złożony w przedszkolu lub szkole,
 • wniosek został podpisany profilem zaufanym i przesłany w systemie elektronicznym,
 • przedszkole / szkoła zatwierdzi wniosek.

Uwaga! Jeśli wniosek zostanie złożony po terminie określonym
w zarządzeniu, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do placówki
 2. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz ofertą wybranych placówek przedszkolnych.
 3. Szczegółowych informacji nt. rekrutacji / oferty placówek udzielają wyznaczeni pracownicy placówek przedszkolnych/ szkolnych.
 4. Można ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 placówek przedszkolnych (przedszkoli / szkół z oddziałami rekrutacyjnymi).
 5. We wniosku należy wskazać wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne). Placówki należy ułożyć w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
 6. Wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka, należy na pierwszym miejscu wybrać placówkę, która wydaje się najbardziej odpowiednia do potrzeb dziecka (nie ma rejonizacji). W następnej kolejności można wskazać dodatkowo również dwie inne placówki, które rodzice biorą pod uwagę, w przypadku niezakwalifikowania się dziecka do placówki pierwszego wyboru.
 7. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, spełnienie kryteriów ustawowych lub lokalnych (jeżeli dotyczą).
  W każdym oświadczeniu należy umieść klauzulę: „Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 8. Wniosek można wypełnić na trzy sposoby:
 9. można wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym. Do wypełnionego wniosku dołącza się skany lub zdjęcia dokumentów oraz oświadczeń, które potwierdzają spełnienie kryteriów;
 10. można wypełnić wniosek w elektronicznym systemie, wydrukować i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Do podpisanego wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnienie kryteriów.
 11. można wypełnić odręcznie papierowy wniosek i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Do podpisanego wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnienie kryteriów. Informacje
  z wniosku wprowadzi do systemu pracownik przedszkola lub szkoły.

Uwaga! Oboje rodzice muszą podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje. Jeśli któryś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącza się oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku (nie dotyczy rodzica samotnie wychowującego dziecko).

 1. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 4. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 6. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),
 7. zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie informacji
  z oświadczenia.
 8. Aby potwierdzić oświadczenie Prezydent Miasta Gliwice może:
 9. skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 10. wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 11. zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.
 12. Jeśli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub rodzic nie złoży dokumentów, które potwierdzają, że kandydat spełnia dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w rekrutacji.
 13. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat.
 14. Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria lokalne (drugi etap).
 15. Wyniki postępowania rekrutacyjnego
 16. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 17. To czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranego przedszkola/szkoły rodzic może sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu na koncie dziecka.
 18. Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, należy potwierdzić wolę zapisu dziecka (zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej placówce):
 • pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której zostało zakwalifikowane,

lub

 • elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.
 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do placówki, jeżeli zostało zakwalifikowane
  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
 2. Na koniec rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły.
 • Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora złożyć skargę do sądu administracyjnego.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
 1. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, rodzic może ubiegać się o przyjęcie go w rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych.
 2. Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego, poświadczoną przez rodziców za zgodność z oryginałem oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do grupy integracyjnej (część ogólnodostępna)
  biorą udział wyłącznie dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
 4. Zapewnienie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej (część dla dzieci z orzeczeniem), po uzgodnieniu możliwości przyjęcia z dyrektorem wybranej placówki, która prowadzi oddziały integracyjne, następuje po rozpatrzeniu wniosku o zapewnienie kształcenia specjalnego w odrębnym trybie. Szczegóły:

https://bip.gliwice.eu/wniosek-o-zapewnienie-odpowiedniej-formy-ksztalcenia-specjalnego

—————————————————————————————————
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).