Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2024/25

 1. Informacje podstawowe
 2. Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: systemie elektronicznym), dostępnym pod adresem:

https://gliwice.formico.pl/formico-public/

 1. Postępowaniem rekrutacyjnym objęte są dzieci, które mieszkają w Gliwicach:
 • urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie)
 • z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
 1. Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice* mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero, kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 2. Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 3. Podczas rekrutacji dzieci przyjmowane są do przedszkola / oddziałów przedszkolnych w szkole. Do poszczególnych oddziałów przedszkolnych przydzielane są po zakończeniu rekrutacji.
 4. Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnej placówki wychowania przedszkolnego wybranej przez rodziców we wniosku, Prezydent Miasta Gliwice pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny
  w szkole podstawowej na terenie gminy, które dysponuje wolnym miejscem. Rodzice będą mogli potwierdzić wolę skorzystania ze wskazanego miejsca lub
  z niego zrezygnować.
 5. Zasady kontynuacji edukacji przedszkolnej – dotyczą dzieci, które uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  w roku szkolnym 2023/2024
 6. Rodzice którzy chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, składają pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce.

Uwaga! Deklarację należy złożyć najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do 26 lutego 2024 r.

 1. Brak złożenia pisemnej deklaracji, oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka
  w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole od 1 września 2024 r.
 2. Rodzice, którzy chcą ubiegać się o miejsce w innym przedszkolu / szkole
  z oddziałami przedszkolnymi niż to do którego aktualnie uczęszcza dziecko, nie składają deklaracji kontynuacji lecz biorą udział w rekrutacji na zasadach opisanych poniżej.
 • Zasady rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego
 1. Termin składania wniosku określa zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice:

https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/96576

 1. Harmonogram kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego dostępny jest także
  w systemie elektronicznym.
 2. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:
 • wprowadzone są dane dziecka do systemu,
 • wniosek został wydrukowany / złożony w przedszkolu lub szkole,
 • wniosek został podpisany profilem zaufanym i przesłany w systemie elektronicznym,
 • przedszkole / szkoła zatwierdzi wniosek.

Uwaga! Jeśli wniosek zostanie złożony po terminie określonym
w zarządzeniu, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do placówki
 2. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz ofertą wybranych placówek przedszkolnych.
 3. Szczegółowych informacji nt. rekrutacji / oferty placówek udzielają wyznaczeni pracownicy placówek przedszkolnych/ szkolnych.
 4. Można ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 placówek przedszkolnych (przedszkoli / szkół z oddziałami rekrutacyjnymi).
 5. We wniosku należy wskazać wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne). Placówki należy ułożyć w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
 6. Wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka, należy na pierwszym miejscu wybrać placówkę, która wydaje się najbardziej odpowiednia do potrzeb dziecka (nie ma rejonizacji). W następnej kolejności można wskazać dodatkowo również dwie inne placówki, które rodzice biorą pod uwagę, w przypadku niezakwalifikowania się dziecka do placówki pierwszego wyboru.
 7. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, spełnienie kryteriów ustawowych lub lokalnych (jeżeli dotyczą).
  W każdym oświadczeniu należy umieść klauzulę: „Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 8. Wniosek można wypełnić na trzy sposoby:
 9. można wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym. Do wypełnionego wniosku dołącza się skany lub zdjęcia dokumentów oraz oświadczeń, które potwierdzają spełnienie kryteriów;
 10. można wypełnić wniosek w elektronicznym systemie, wydrukować i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Do podpisanego wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnienie kryteriów.
 11. można wypełnić odręcznie papierowy wniosek i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Do podpisanego wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnienie kryteriów. Informacje
  z wniosku wprowadzi do systemu pracownik przedszkola lub szkoły.

Uwaga! Oboje rodzice muszą podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje. Jeśli któryś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącza się oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku (nie dotyczy rodzica samotnie wychowującego dziecko).

 1. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 4. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 6. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),
 7. zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie informacji
  z oświadczenia.
 8. Aby potwierdzić oświadczenie Prezydent Miasta Gliwice może:
 9. skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 10. wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 11. zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.
 12. Jeśli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub rodzic nie złoży dokumentów, które potwierdzają, że kandydat spełnia dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w rekrutacji.
 13. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat.
 14. Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria lokalne (drugi etap).
 15. Wyniki postępowania rekrutacyjnego
 16. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 17. To czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranego przedszkola/szkoły rodzic może sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu na koncie dziecka.
 18. Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, należy potwierdzić wolę zapisu dziecka (zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej placówce):
 • pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której zostało zakwalifikowane,

lub

 • elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.
 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do placówki, jeżeli zostało zakwalifikowane
  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
 2. Na koniec rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły.
 • Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora złożyć skargę do sądu administracyjnego.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
 1. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, rodzic może ubiegać się o przyjęcie go w rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych.
 2. Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego, poświadczoną przez rodziców za zgodność z oryginałem oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do grupy integracyjnej (część ogólnodostępna)
  biorą udział wyłącznie dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
 4. Zapewnienie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej (część dla dzieci z orzeczeniem), po uzgodnieniu możliwości przyjęcia z dyrektorem wybranej placówki, która prowadzi oddziały integracyjne, następuje po rozpatrzeniu wniosku o zapewnienie kształcenia specjalnego w odrębnym trybie. Szczegóły:

https://bip.gliwice.eu/wniosek-o-zapewnienie-odpowiedniej-formy-ksztalcenia-specjalnego

—————————————————————————————————
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych