Konkurs poezji niemieckojęzycznej Deutsch macht Spaß

REGULAMIN KONKURSU

Poezji oraz Piosenki Niemieckojęzycznej

Deutsch macht Spaß

organizowanego w ramach

Dnia Mniejszości Narodowych i Etnicznych

1. Informacje ogólne

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych o zasięgu ponadregionalnym. Przesłuchania konkursowe odbędą się 22.02.2018 r., natomiast Gala Finałowa wraz z wręczeniem nagród 08.03.2018 r.

2. Cele Konkursu

Propagowanie języka niemieckiego poprzez recytację wierszy oraz śpiew, a w szczególności:

 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych dzieci
 • zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębienie wiedzy w tym zakresie
 • kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów ich kultury i języka
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji, umiejętność współpracy i współżycia w grupie
 • przygotowanie dzieci do wystąpień publicznych

3. Organizatorzy 

ZSO nr 12 w Gliwicach – mgr Dorota Kucza, mgr Sabina Długosz

4. Patronat honorowy

 • Prezydent Miasta Gliwice
 • Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej
 • Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
 • Instytut Goethego w Krakowie
 • DFK Gliwice

5. Uczestnicy

W Konkursie Piosenki mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne oraz chóry (grupy do 15 osób). Każda placówka może zgłosić maksymalnie po szaść zgłoszeń w Konkursie Poezji i w Konkursie Piosenki.

Kategorie wiekowe:

 • dzieci przedszkolne w wieku 3-4
 • dzieci przedszkolne w wieku 5-6
 • uczniowie szkół podstawowych kl. 1-4
 • uczniowie szkół podstawowych kl. 5-7

W Konkursie Poezji uczniowie występują indywidualnie w kategoriach wiekowych:

 • dzieci przedszkolne w wieku 3-4
 • dzieci przedszkolne w wieku 5-6
 • uczniowie szkół podstawowych kl. 1-4
 • uczniowie szkół podstawowych kl. 5-7

6. Piosenki i wiersze

Tematyka, gatunek i rodzaj piosenek oraz wierszy są dowolne. Dodatkowo punktowany będzie utwór, który treścią lub pochodzeniem nawiązuję do naszego regionu. Można również wykonywać utwory napisane samodzielnie. Niedozwolone jest wykonywanie utworów zawierających treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające uczucia innych osób, czy zawierające wulgaryzmy. Teksty takie wykluczają z konkursu. 

7. Przesłuchania

Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje jeden utwór w języku niemieckim. Prezentacja nie powinna przekraczać 5 minut. Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia i zgłaszania się do Konkursu z własnym podkładem muzycznym, wersją instrumentalną utworu, karaoke itp. lub mają akompaniament. Nie akceptuje się techniki playbacku. Podkłady muzyczne należy nagrać na płytę CD lub pen-drive, podpisać imieniem, nazwiskiem oraz dopisać nazwę szkoły. Nośnik powinien być przekazany przed występem akustykowi. Zwrot podkładu nastąpi w dniu ogłoszenia wyników i uroczystej gali po koncercie. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Instrumenty we własnym zakresie. Prawa do zamieszczania materiałów zdjęciowych na stronach internetowych, czy forach społecznościowych mają organizatorzy.

8. Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej faksem lub na adres organizatora
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17

44-164 Gliwice ul. Płocka 16

tel. / fax.  (0-32) 270-15-17

e-mail: sekretariat@zso12.gliwice.eu

do dnia 16.02.2018 r. Karta zgłoszenia.

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji celów Konkursu Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej przez organizatorów. (w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883), jak również na publikowanie zdjęć uczestników i zwycięzców Konkursu na stronach internetowych organizatorów).

b) zgłoszenie się uczestników u osoby sprawdzającej obecność przy wejściu najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem przesłuchania w dniu 22.02.2018 r.

c) udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy. Kolejność występowania uczestników zostanie ustalona przez organizatorów odpowiednio do kategorii wiekowej. Organizator ma prawo do zmiany kolejności występowania w trakcie trwania konkursu. Informacje o planowanym harmonogramie występów zostaną przekazane przez organizatora drogą mailową najpóźniej do dnia 20.02.2018 r.

9. Konkurs i Komisja Konkursowa

Jury zostanie wyłonione przez organizatorów Konkursu. W skład jury wejdą osoby kompetentne w dziedzinie języka niemieckiego, teatru i muzyki. Oceniane będą:

 • walory głosowe
 • interpretacja utworu
 • muzykalność
 • aranżacja utworu
 • poprawność językowa
 • dykcja
 • wizerunek sceniczny wykonawcy
 • ogólny wyraz artystyczny
 • tematyka utworu
 • nawiązanie tematyką lub pochodzeniem utworu do naszego regionu

Jury dokonuje oceny zgodnie z powyższymi kryteriami. Końcowa ocena występu jest sumą       ocen jurorów. Obrady jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury wyłoni zwycięzcę w każdej kategorii wiekowej i przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury ma również prawo do przyznawania wyróżnień.

11. Nagrody

Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów oraz dyplomy wyróżnienia. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. Nauczyciele otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

12. Terminy

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Poezji oraz Piosenki Niemieckojęzycznej należy dokonać do dnia 16.02.2018 r.

b) Przesłuchania uczestników Konkursu się 22.02.2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 17, Gimnazjum Dwujęzyczne, 44-164 Gliwice ul. Płocka 16, tel. / fax.  (0-32) 270-15-17

Uroczysta Gala na zakończenie Konkursu, połączona z wręczeniem nagród, wyróżnień oraz dyplomów odbędzie się 08.03.2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Laureaci 2018

Laureaci 2017

Laureaci 2016

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.