Rekrutacja KL. VII SP

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 17 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 17 w Gliwicach

w roku szkolnym 2024/2025

  1. REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH PRZEPROWADZANA JEST NA PODSTAWIE:
  • Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.(Dz. U z 2022 r. poz. 2431),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r.900 ),
  • Zarządzenie Nr PM 9213/2024 z 24 stycznia 2024 roku w sprawie : określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły.

2. ZASADY PRZYJĘĆ

  1. Na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy – Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 , którzy:

1) otrzymali promocję do klasy VII;

2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;co stanowi co najmniej 20% punktów możliwych do uzyskania (tj.:8pkt.). Kandydat może uzyskać maksymalnie 40pkt.

2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów[1].

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy , tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

  1. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka i składają go w placówce ZSP 17 w Gliwicach wraz z wymaganymi, określonymi w ustawie i w uchwale dokumentami oraz oświadczeniami. Dokumenty, (dot. kryteriów: niepełnosprawność, samotne wychowanie i piecza zastępcza) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
  1. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.
  2. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo oświatowe.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

L.p. Rodzaj Czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

2.04.2024r.-22.04.2024r.

do godziny 15.00

 

19.08.2024r.-21.08.2024r.

do godziny 15.00

2. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.  

27.05.2024r.

godzina 15.00

 

26.08.2024r.
godzina 10.00

 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej o świadectwo ukończenia klasy VI. 21.06.2024r.-25.06.2024r.
do godziny 15.00
 

 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

 

do 26.06.2024r.

 

 

 

do 27.08.2024r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

27.06.2024r.

od godziny 12.00

 

28.08.2024r.

od godziny 12.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

27.06.2024r. – 4.07.2024r.

do godziny 15.00

 

28.08.2024r. – 29.08.2024r.

do godziny 15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

5.07.2024r.

do godziny 15.00

 

30.08.2024r.

do godziny 15.00

 

 

III. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Możliwość złożenia przez rodzica wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły.
6.07.2024r. -12.07.2024r.
2. Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia zawierającego przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku

 

3. Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Dyrektor ZSP Nr 17

 Krystyna Blacha

[1] Zgodnie z § 12 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek za świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

 

 

 

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.