WDŻ

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

L.P.DZIAŁ TEMATYCZNYTEMAT LEKCJIPRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
 Nasze ważne sprawy. Pierwsze spotkanie.Uświadamia sobie, że o ważnych sprawach można rozmawiać na zajęciach w atmosferze szczerości i szacunku.Zna tematykę zajęć.Współtworząc i podpisując kontrakt rozumie, że ma duży wpływ na przebieg zajęć.
RODZINAŻyję w rodzinie.Uświadamia sobie znaczenie pojęcia „rodzina”Poznaje podstawowe funkcje rodzinyUświadamia sobie jak ważną rolę w życiu człowieka spełnia rodzina.
 3W domu uczę się miłości.Poznaje wieloznaczności pojęcia „dom” ( budynek i przestrzeń duchowa)Uświadamia sobie, że tym co łączy rodzinę są nie tylko więzy krwi ale i miłość.Rozumie konieczność rozwiązywania konfliktów.Nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Rola matki i ojca.Uświadamia sobie, że rodzice są jego pierwszymi nauczycielami, którzy  uczą go jak żyć.Poznaje tradycyjne i nowoczesne role matki i ojca.Docenia rolę rodziców (wzmocnienie autorytetu rodziców.
GRUPA RÓWIEŚNICZAChcę być dobrym kolegą.Poznaje cechy kolegi i „antykolegi”Rozumie, czym jest prawdziwe koleżeństwo, co je buduje, a co je utrudnia.Uświadamia sobie potrzeby swoje i innych.
 6Moje więzi z innymi – komunikacja werbalna i pozawerbalnaRozumie pojęcia: komunikacja werbalna i pozawerbalna.Wie, co buduje więzi, a co je utrudnia.Potrafi prawidłowo komunikować się.
Przeciw agresji i przemocy.Zna pojęcia: zachowania agresywne i przemoc.Wie jak zachowywać się w trudnych sytuacjach.Rozumie konieczność przewidywania konsekwencji swojego zachowania.Wie, co to jest empatia i jak się wyraża.
SAMOPOZNANIEI DOJRZEWANIE Rozwiązuję swoje problemy.Uświadamia sobie, że codzienne trudności są nieodłączną częścią życia.Wie jak radzić sobie ze stresem.Dostrzega nie tylko negatywne, ale i pozytywne strony przeżywania trudności.
Chcę kochać siebie samego.Uświadamia sobie, że dla całego życia ludzkiego bardzo ważna jest miłość samego siebie, akceptacja siebie.Zna możliwości oglądania zewnętrznego i wewnętrznego obrazu siebie.Wie jak zachowują się osoby przeceniające lub niedoceniające siebie.Uświadamia sobie konieczność pracy nad sobą.
10Skąd się wziąłem? Rodzi się człowiek. ZAJĘCIA W GRUPACHUświadamia sobie, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia.Posiada pozytywny stosunek do macierzyństwa.Zna etapy życia prenatalnego.
1112Gdy zaczynam dojrzewać. ZAJĘCIA W GRUPACHUświadamia sobie wielopłaszczyznowość procesu dojrzewania.Zna budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego męskiego i żeńskiego w aspekcie rodzicielstwaWie, jakie zmiany fizyczne i psychiczne zachodzą w okresie dojrzewania.Zna etapy dojrzewania.Uświadamia sobie indywidualny rytm dojrzewania.
13Higiena okresu dojrzewania. ZAJĘCIA W GRUPACHRozumie konieczność dbania o higienę.Wie jak dbać o higienę swoją i otoczenia..Uświadamia sobie znaczenie posiadania prawidłowych nawyków higienicznych.
14Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa. ZAJĘCIA W GRUPACHRozróżnia kontakty społeczne, które wymagają różnych stopni bliskości fizycznej.Uświadamia sobie, że są dotyki dobre i takie, które budzą wewnętrzny opór.Wie, że może powiedzieć „nie” w sytuacjach podejrzanychUświadamia sobie, że nie jest sam i fakt zagrożenia powinien natychmiast zgłosić osobom bliskim.

 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

L.P.DZIAŁ TEMATYCZNYTEMAT LEKCJIPRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA Uczeń:
 1 Nasze pytania. Tematyka spotkań.wie, że podczas kolejnych spotkań uzyska wiedzę i opanuje umiejętności, Które pomogą mu lepiej poznać siebie i innych.Zna tematykę zajęć.Współtworząc i podpisując kontrakt rozumie, że ma duży wpływ na atmosferę i przebieg zajęć.
2RODZINAJestem odpowiedzialny za życie rodzinne.Uświadamia sobie, że jest odpowiedzialny za życie rodzinne.Zna zasady dobrego współżycia w rodzinie.Odczuwa potrzebę współtworzenia dobrych więzi rodzinnych
 3Dom moich marzeń.Uświadamia sobie, że nosi w sobie wizję swojej przyszłej rodziny.Dostrzega związki między obecną  rodziną, masową kulturą , a swoją wizją rodziny.Rozumie, że status materialny nie determinuje szczęścia rodzinnego.
 4Wartość rodziny.Zna wartości, które kształtuje w człowieku rodzina.Potrafi uzasadnić swoje zdanie na temat roli rodziny w życiu człowieka.Uświadamia sobie potrzebę istnienia rodziny.
 5GRUPA RÓWIEŚNICZA Koleżeństwo i przyjaźń.Rozumie różnicę między koleżeństwem, a przyjaźnią.Zna cechy przyjaciela.Uświadamia sobie, że przyjaźń trzeba pielęgnować.
Pierwsza miłość.Wie, czym się różni miłość od przyjaźni.Wie, jak radzić sobie z uczuciem nieszczęśliwej miłości.Wie, jak stosownie się zachowywać.
 7JA I ŚWIAT Odczytuję uczucia swoje i innychPoznał i nazywa pozytywne i negatywne uczucia w życiu człowieka.Stara się tranie odczytywać uczucia.
Rozsądne korzystanie z mass mediów.Uświadamia sobie zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z mass mediów.Zna zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów, programów TV, gier komputerowych, stron internetowych.
SAMOPOZNANIE I DOJRZEWANIENa ile jestem dojrzały?Zna cechy dojrzałości i niedojrzałości psychicznej.Uświadamia sobie, że jest na jakimś określonym etapie psychicznego dojrzewania.Odczuwa potrzebę pracy nad sobą.
10 Odmienność płci. ZAJĘCIA W GRUPACHZna odmienność płciową kobiety i mężczyzny.Uświadamia sobie, że kobieta i mężczyzna wzajemnie się uzupełniają.Utożsamia się ze swoją płcią.
1112Dojrzewanie dziewcząt i chłopców. ZAJĘCIA W GRUPACHZna różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców.Uświadamia sobie konsekwencje wynikające z tych różnic.
13Trudności okresu dojrzewania. ZAJĘCIA W GRUPACHPoznał trudności, jakie może napotkać młody człowiek w okresie dojrzewania.Zaznajomił się ze sposobami radzenia sobie z tymi trudnościami.Uświadomił sobie, że z problemami zawsze może zwrócić się do zaufanej osoby dorosłej
14Moje ciało to coś cennego. ZAJĘCIA W GRUPACHPoznał wartości ciała ludzkiego.Uświadomił sobie potrzebę pielęgnowania w sobie postawy czystości i wstydliwości.Zapoznał się z sytuacjami i zachowaniami braku szacunku dla ciała swego i innych.Ma świadomość niebezpieczeństw, które mu zagrażają