Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zsp17gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zsp17gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego www.zsp17gliwice.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Elżbieciak, adres poczty elektronicznej sekretariat@zsp17.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 270 15 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego www.zsp17gliwice.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego www.zsp17gliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 w Gliwicach, ul. Płocka 16 w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 oraz Przedszkole Miejskie Nr 43 to budynek łączący obie placówki, składający się z segmentów A,B,C,D,E.

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzą wejścia:
 • od ulicy Płockiej  (główne ZSP 17) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dwa schody, drzwi otwierane ręcznie
 • od ulicy Płockiej – od strony dziedzińca szkolnego: wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, drzwi otwierane ręcznie
 • od ulicy Płockiej – od strony dziedzińca szkolnego: wejście przy sali gimnastycznej – jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pochylnia, drzwi otwierane ręcznie
 • od ulicy Kaliskiej – wejście do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43 – jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pochylnia, drzwi otwierane ręcznie

Sekretariat znajduje się w segmencie C budynku – wejście od strony dziedzińca, przy sali gimnastycznej, jest dostępne bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze w segmentach A,B,C,D,E. W budynku, w segmencie E znajduje się dźwig jednoosobowy, prowadzący na piętro, zastosowano poprzeczną zmianę barw posadzki umożliwiającą łatwiejszą orientację w lokalizacji wzdłuż korytarzy. Wszystkie korytarze na parterze przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w segmencie E na parterze.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony dziedzińca szkolnego – wejście przy sali gimnastycznej oraz przy wejściu do przedszkola od strony ulicy Kaliskiej
 • Dźwig jednoosobowy obsługiwany jest tylko i wyłącznie przez przeszkolonego pracownika placówki
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne)
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki, (znajdującego się przy wejściu od strony dziedzińca) tel. 32 270 15 17, email sekretariat@zsp17.gliwice.eu.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem siedziby przedszkola – wjazd od strony ulicy Kaliskiej wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności – SP17

Raport o stanie zapewnienia dostępności – PM43

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).