„ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W XVI EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT” 

LAUREACI KONKURSU 2019

Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu śląskiego oraz poszerzania znajomości kultury, historii i tradycji tego regionu.

TEGOROCZNY TEMAT WIODĄCY: Śląska tożsamość 

KRĘGI  TEMATYCZNE PRAC KONKURSOWYCH:

Każdy z tematów może być realizowany w dowolnej technice.

 1. Ślązak – to brzmi dumnie.
 2. Kto ty jesteś? Ślązak mały. – śląskość w oczach najmłodszego pokolenia.
 3. Czego o nas inni nie wiedzą?głos w dyskusji na temat stereotypu Ślązaka.
 4. Człowiek pracy, człowiek zabawy, człowiek tradycji- stereotyp czy prawda o Ślązakach?
 5. Ślązacyczy rzeczywiście inni?
 6. Ślązacy jako ludzie pograniczarola położenia Śląska i jego wpływ na kształtowanie się mentalności Ślązaków.  
 7. „Można być Ślązakiem na mocy miejsca urodzenia. Można się urodzić na Śląsku i nie być nim ani trochę”–  czynniki kształtujące śląską tożsamość.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorki –  Agnieszka Lekszycka i Grażyna Borkiewicz- Barszcz (adres mailowy: heimat@onet.pl).

 

Regulamin konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac: 13 listopada 2019 Liczy się data wpływu pracy. 
 2. Uczestnicy: uczniowie dziennych szkół i placówek oświatowych lub ognisk pracy pozaszkolnej województw: śląskiego i opolskiego mieszczący się w przedziale wiekowym od 6 do 19 roku życia.
 3. Technika wykonania: do wyboru – prace plastyczne (rysunki, obrazy, kolaże, fotografie), albumy, prezentacje multimedialne, komiksy, prace literackie (eseje, wiersze, opowiadania), prace przestrzenne.
 4. Prace mogą być wykonywane w językach: polskim, śląskim, czeskim lub niemieckim.
 5. Prace należy wykonywać indywidualnie.
 6. Ocenie podlegać będą: oryginalność w realizacji tematu, poprawność merytoryczna, wartość estetyczna i wkład pracy. Prace nie mogą być powielanym szablonem.
 7. Prace oceniane będą w kategoriach zróżnicowanych ze względu na: a) technikę wykonania,
 8. b) grupę wiekową– 6 – 9 lat, 10 – 12, 13 – 15 i 16 – 19 lat.
 9. Prezentacje multimedialne oraz inne prace wykorzystujące źródła informacji powinny być zaopatrzone w bibliografię.
 10. Prace zniszczone, uszkodzone w trakcie transportu bądź prace komputerowe, których odtworzenie jest niemożliwe nie zostają dopuszczone do konkursu.
 11. Opis prac: na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić informację zawierającą wyłącznie: wiek autora oraz jego symbol (godło). Formularz zgłoszeniowy (według wzoru zamieszczonego w regulaminie wydrukowanego w formacie A4) należy umieścić w oznaczonej godłem NIEZAKLEJONEJ kopercie, która zostanie dostarczona wraz z pracą. Godło umieszczone na pracy oraz na kopercie powinno być takie samo.
 12. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 18 listopada 2019 Wyniki zostaną ogłoszone do 20  listopada  na stronie internetowej szkoły. O przyznaniu nagród  laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Finałowa gala odbędzie się 26 listopada 2018  r. w ZSO 12 w  Gliwicach.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii.
 14. Organizatorzy nie odsyłają prac zgłoszonych na konkurs.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania i publikowania nadesłanych prac.

W razie braku możliwości uczestniczenia w finałowej uroczystości nagrody będą wysłane pocztą po Nowym Roku tylko do miejsc znacznie (powyżej 20 km) oddalonych od siedziby organizatora. Pozostałe nagrody należy odebrać w sekretariacie szkoły 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>

Laureaci 2018

Laureaci 2017

Laureaci 2016

Laureaci 2015

Laureaci 2014

Laureaci 2013

Laureaci 2012

Laureaci 2011

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.