Ratowanie zabytków naszej małej ojczyzny

IX edycja konkursu “Ratowanie zabytków naszej małej ojczyzny” zostaje w roku szkolnym 2019/2020 odwołana, zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji naszego konkursu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

 w roku szkolnym 2019/2020

 ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DZIECI PRZEDSZKOLNE, DZIECI KLAS ZEROWYCH, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, MŁODZIEŻ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

DO UDZIAŁU W  IX  EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO „RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY ”

 Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela koordynatorka

Anna Luiza Jaksik adresy mailowe: aniajaksik@poczta.onet.plzso12gliwice@poczta.onet.pl

Regulamin konkursu:

RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12

44-164 Gliwice

ul. Płocka 16

Koordynatorzy:                                   

Anna Luiza Jaksik, Katarzyna Szczepkowska

Współpraca:

Joanna Duda, Katarzyna Symela-Bocheńska, Agnieszka Lekszycka,  Anna Janicka,  Justyna Juranko, Aneta Wójtowicz, Katarzyna Kiklaisz.                           

CELE KONKURSU:

a) Promocja ratowania dziedzictwa kulturowego i zabytków architektonicznych Śląską.

b) Rozwijanie edukacji w zakresie ratowania zabytków naszego regionu

c) Poznanie obszarów ratowania zabytków małych ojczyzn wpisanych w program następujących instytucji: Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urzędy Miast i Urzędy Gmin .

d) Pobudzanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym – bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego.

e) Kształtowanie u młodych ludzi postawy świadomej przynależności do „Małej Ojczyzny”.

f) Wykorzystanie potencjału zabytków oraz zainteresowanie zasobami „Małej Ojczyzny”.

g) Propagowanie w społeczeństwie wiedzy i zamiłowania do sztuki oraz odpowiedzialności za dobra kultury.

h) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, kształcenie wrażliwości estetycznej oraz aktywności i wyobraźni plastycznej.

i) Prezentacja i upowszechnianie twórczości dzieci i młodzieży.

j) Wymiana doświadczeń, pogłębienie umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych.

k) Inspirowanie dzieci i młodzieży do działań kreatywnych.

l) Wdrażanie do twórczego oraz  krytycznego myślenia.

m)  Doskonalenie umiejętności zbierania i selekcji informacji na określony temat.

n) Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią komputerową.

UCZESTNICY:

 • uczniowie szkół, przedszkoli  i członkowie ognisk pracy pozaszkolnej w przedziale wiekowym   od 6 do 20 roku życia.

TEMATYKA PRACY  KONKURSOWEJ:

 RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ  OJCZYZNY

Technika wykonania: do wyboru – prace plastyczne (rysunki, obrazy, kolaże), fotografie, prace przestrzenne, prezentacje multimedialne- max.10-12 slajdów, albumy oraz inne.  Prace wykorzystujące źródła informacji muszą być zaopatrzone w bibliografię.

Prace należy wykonywać indywidualnie. Prace nie mogą być powielanym szablonem. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które do tej pory nie były nigdzie publikowane i nagradzane.

Zachęcamy do zaprojektowania pracy  plastycznej, albumu czy też prezentacji multimedialnej, która będzie inspiracją do ratowania zabytku w Waszej miejscowości lub okolicy. Może to być kościół, pomnik, cmentarz, pałac, kapliczka, krzyż przydrożny, znalezisko archeologiczne, pomnik przyrody, pomnik historyczny, zapomniane zabytki – wszystko co posiada wartość historyczną, naukową, artystyczną i stanowi pamiątkę kultury.

Pamiętajcie, aby zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne obiektu, podkreślić i wykorzystać jego atuty, niepowtarzalność oraz piękno.

(Uwaga: konkurs dotyczy zabytków, które należy uratować, a nie tych, które już są  uratowane, odrestaurowane.

FORMAT PRAC:

format 21x 30cm(a4)

format 42 x 29 cm (a3)

maksymalny format 42 x 59,4 (a2)

(dotyczy rozmiarów pracy, a nie dotyczy oprawy pracy plastycznej)

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 15 kwietnia 2020r.

WYNIKI KONKURSU i ROZDANIE NAGRÓD: 28 kwietnia 2020r. w Centrum  Edukacyjnym  im. św. Jana Pawła II w Gliwicach 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

– Adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12

44-164 Gliwice

ul. Płocka 16

(z dopiskiem KONKURS RATOWANIE ZABYTKÓW)

 1. Opis prac: metryczkę zawierającą wyłącznie: wiek autora, jego symbol (godło, hasło) oraz nazwę zabytku, a także dane autora i nauczyciela prowadzącego, nazwę, adres i telefon kontaktowy, adres e-mailowy, telefon  szkoły lub ośrodka pracy pozaszkolnej, należy umieścić  w zaklejonej, oznaczonej godłem/hasłem kopercie, która zostanie dostarczona wraz z pracą. Godło umieszczone na pracy oraz na kopercie powinno być takie samo. Należy wypełnić metryczkę (załącznik nr 1). Nie naklejać metryczki z tyłu pracy.
 2. Do pracy należy dołączyć również podpisaną  zgodę przez rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 2).
 3. Pracę należy  oprawić (np. passe-partout lub nakleić na brystol) , aby praca była gotowa do ekspozycji.
 4. Uczestnicy konkursu, po jego zakończeniu, mają możliwość odebrania swoich prac. O woli odebrania swoich prac należy jednak poinformować organizatora w momencie ich składania na konkurs. Odbiór prac do 15 września 2020r.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia prac powstałe w trakcie transportu.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej selekcji prac  niespełniających  kryteriów umieszczonych w regulaminie.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD :

a) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja  Konkursowa powołana przez organizatora.

b) Spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu przyznane będą nagrody GRAND PRIX, trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych:

1. dzieci przedszkolne,

2. klasy 0 – III,

3. klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

4. młodzież szkół ponadgimnazjalne,

c) Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

d) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zso12.gliwice.pl

e) Prace  nadesłane  na  konkurs  będą  prezentowane  w  Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach, w sobotach kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela  w Poniszowicach, Biblioteka Centralna w Gliwicach również zorganizuje wystawę prac.

KRYTERIA OCENY

prace plastyczne:

 1.  (uwaga: konkurs dotyczy zabytków, króre należy uratować,a nie  tych,  które już są  uratowane, odrestaurowane.
  1. Zgodność pracy z tematem konkursu.
  2. Jasność przekazu i zrozumienie treści.
  3. Estetyka wykonania.
  4. Oryginalność przedstawienia tematu.
  5. Walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
  6. Na oprawie każdej pracy plastycznej (z przodu) należy umieścić tytuł pracy.

prezentacje multimedialne:

 1. uwaga: (uwaga: konkurs dotyczy zabytków, króre należy uratować,a nie  tych,  które już są  uratowane, odrestaurowane.
 1. Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu-Ratowanie Zabytków (Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
 2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 4. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
 5. Ogólne wrażenie estetyczne.
 6. Maksymalna ilość slajdów 10-12 (wymagany slajd tytułowy, na ostatnim slajdzie podanie źródeł i autorów wykorzystywanych tekstów, ewentualnych rysunków, ilustracji, zdjęć, dźwięku itp.).
 7. Zapis prezentacji w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point (z rozszerzeniem *.pps lub *.pptx – jako pokaz) na płytce CD lub DVD.

fotografia:

 1. uwaga: konkurs dotyczy zabytków, króre należy uratować,a nie  tych,  które już są  uratowane, odrestaurowane.
 1. Każda z przesłanych fotografii musi zawierać następujący opis: tytuł  fotografii, datę i miejsce jej wykonania.
 2. Do konkursu trzeba zgłaszać tylko fotografie własne.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie albo  dyptyk lub tryptyk.
 4. Przyjmowane będą zdjęcia kolorowe, czarno-białe (bez efektów).
 5. Preferowany  format  20 x 30 cm wywołane na papierze fotograficznym i oprawione (np. passe-partout lub naklejone na brystol), gotowe do prezentacji.

PRAWA ORGANIZATORÓW:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) na rzecz Organizatora oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zso12.gliwice.ploraz  u organizatora. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel.: 32 270-15-17  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zso12gliwice@poczta.onet.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów twórczych.

PARTNERZY z roku 2019:

Nagrody  przekazali:

 1. Departament Ochrony Zabytków w Warszawie
 2. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
 3. Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
 4. Kuria Diecezjalna w Gliwicach
 5. Poseł na Sejm RP Piotr Pyzik
 6. Urząd Miasta w Gliwicach
 7. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
 9. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
 10. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
 11. Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach
 12. Fundacja „Silesia Pro Europa”
 13. Starostwo Powiatowe w Gliwicach
 14. Adam Kruszewski
 15. Kamil Mostek
 16. Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach
 17. Parafia p.w. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince
 18. Parafia p.w. św. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pławniowicach
 19. Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
 20. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach
 21. Tauron

Nagrodę specjalną wycieczkę śladami śląskiej architektury ufundowała Kuria Diecezjalna w Gliwicach.

Laureaci zwiedzili:

 • Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Częstochowskiej w Poniszowicach
 • Zespół Pałacowo Parkowy w Pławniowicach

Załącznik nr 1 do regulaminu

Metryczka

Nazwa zabytku  
Imię i nazwisko autora  
Wiek i klasa  
Nazwa, adres szkoły lub ośrodka pracy pozaszkolnej  
 Telefon kontaktowy/ szkolny  
Adres e- mailowy  
Imię i nazwisko opiekuna plastycznego  

Załącznik nr 2 do regulaminu

Zgoda na udział w konkursie

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….. w wojewódzkim konkursie  ,,RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY, który organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12

w Gliwicach.

** Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka……………………………………. do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją, wyrażam również zgodę na  wykorzystanie jego wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz podczas wystawy prac.

*** Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do projektu pracy mojego dziecka i jej nazwy oraz ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na reprodukowanie prac według uznania Organizatora oraz publikowania pracy konkursowej w celach promocyjnych.

 ……………………………………

Podpis rodzica/opiekuna

Finał 2017/2018

Finał 2016/2017

Finał 2015/2016

Finał 2014/2015

Finał 2013/2014

Finał 2012/2013

Finał 2011/2012

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.