Rekrutacja KL. I SP

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 17 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 17 W GLIWICACH

na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

 1. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2023 r. poz.900) art. 154 ust.1 pkt.1, ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.
 2. Uchwała Nr XXIV/610/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 3. Zarządzenie Nr PM 9213/2024 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły.

I. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 17 w Gliwicach dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica / opiekuna prawnego.

II. Zgłoszenie zawiera:

  1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2. imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych kandydata;
  3. adres miejsca zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych kandydata i kandydata;
  4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata / opiekunów prawnych – o ile je posiadają;
  5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata/opiekunów prawnych i kandydata.
  6. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu za składanie fałszywych oświadczeń.

III. Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 17 w Gliwicach jest przeprowadzana dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

IV. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek obojga rodziców / opiekunów prawnych kandydata, wraz z wymaganymi, określonymi w ustawie i w uchwale dokumentami oraz oświadczeniami. Dokumenty, (dot. kryteriów: niepełnosprawność, samotne wychowanie i piecza zastępcza) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice:

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
17.05.2024r.-31.05.2024r.

do godziny 15.00

5.08.2024r. 16.08.2024r.

do godziny 15.00

2. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
17.05.2024r.-6.06.2024r. 5.08.2024r. – 19.08.2024r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 7.06.2024r.

od godziny 13.00

20.08.2024r.

od godziny 12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica  / prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 7.06.2024r. – 13.06.2024r.

do godziny 15.00

20.08.2024r. – 23.08.2024r.

do godziny 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 14.06.2024r.

do godziny 15.00

 26.08.2024r.

do godziny 15.00

V. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna.

VI. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić Dyrektor oraz Wicedyrektor Szkoły.

VII. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

Kryteria te, mają jednakową wartość.

2) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie Załącznika do Uchwały  Nr XXIV/610/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia  30 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
 

1.

 

Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły,   wskazanej  na pierwszej pozycji we wniosku. 50
 

2.

 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku w roku szkolnym,  którego dotyczy rekrutacja. 30
 

3.

 

Kandydat, którego rodzic pracuje,
w obwodzie szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku.
10 oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
 

 

4.

Kandydat, którego członek rodziny lub inna osoba, która będzie upoważniona do odbierania kandydata po zakończeniu zajęć szkolnych, zamieszkuje w obwodzie szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku. 5 oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
 

5.

 

Kandydat zamieszkały w obrębie osiedla,
na którym znajduje się szkoła.
3 oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna

3) Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka i składają go w placówce ZSP 17 w Gliwicach  wraz z wymaganymi, określonymi w ustawie i w uchwale dokumentami oraz oświadczeniami. Dokumenty, (dot. kryteriów: niepełnosprawność, samotne wychowanie i piecza zastępcza) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

VIII. Postępowanie odwoławcze:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Możliwość złożenia przez rodzica wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły.
15.06.2024r.-21.06.2024r.

 

2. Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia zawierającego przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku

 

3. Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

                                                                                                          Dyrektor ZSP Nr 17

                                                                                                           Krystyna Blacha

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.