Informacje

Projekty realizowane w ramach dofinansowania Unii Europejskiej

Przedszkole w Gliwicach-Brzezince

Gliwice, jak wiele innych miast, borykały się z problemem niedostatecznej liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat. Dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dzielnicy Brzezinka udało się od podstaw wybudować nowy obiekt dla Przedszkola Miejskiego nr 43. Nowy budynek umożliwił przeniesienie do niego dzieci ze starego przedszkola i utworzenie nowej grupy przedszkolnej, co spowodowało wzrost liczby miejsc z 70 do 100 oraz rozpoczęcie realizacji projektu uzupełniającego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu:
„Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”

Nazwa beneficjenta:

Gliwice – miasto na prawach powiatu

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020

Budżet całkowity projektu: 9 482 743,66 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 196 317,27  PLN

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

O realizacji projektu zdecydował:

  • wzrost liczby mieszkańców dzielnicy (nowo powstające osiedle mieszkaniowe),
  • wzrost zatrudnienia w firmach znajdujących się w specjalnej strefie ekonomicznej zlokalizowanej w sąsiedztwie dzielnicy Brzezinka w Gliwicach,
  • zbyt mała liczba miejsc w istniejącym przedszkolu w stosunku do zgłaszanego zapotrzebowania,
  • brak możliwości zwiększenia liczby grup w ramach istniejącego budynku przedszkola oraz zły stan techniczny tego obiektu.

Co udało się zrealizować?

W wyniku realizacji projektu powstał nowoczesny budynek przedszkolny:

Nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 43 w Gliwicach – Brzezince stanowi integralną część budynku szkoły. Nowe przedszkole połączone jest łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. Jest ogrodzone i odseparowane od szkoły, aby przedszkolaki zgodnie z wymogami, nie miały styczności z uczniami szkoły. Budynek posiada dwie kondygnacje, dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, wolny od barier poziomych i pionowych. Do wejścia prowadzi pochylnia, w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, platforma schodowa, a na zewnątrz dwa oznaczone miejsca parkingowe.

Każda z czterech grup przedszkolnych ma swoją salę z łazienką. W budynku przedszkola znajdują się szatnie dla wszystkich dzieci, pomieszczenia administracyjne i socjalne,  nowoczesna kuchnia i jadalnia, w której są przygotowywane i wydawane posiłki oraz pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Baza i wyposażenie Przedszkola Miejskiego 43 w Gliwicach: Nowy budynek przedszkola został w pełni wyposażony. W ramach dofinansowania projektu unijnego oraz środków finansowych Gminy Gliwice, zostały kompleksowo wyposażone  sale dydaktyczne i szatnia. Zakupiono m.in. meble, stoliki, krzesełka, leżaczki. Każde dziecko posiada swoją szafkę ubraniową. Powstała nowoczesna kuchnia wyposażona w m.in. piec konwekcyjno – parowy, kocioł, taborety elektryczne, lodówki, zamrażarki. Zaplecze kuchenne stanowią magazyny, pomieszczenia do obróbki towarów, pomieszczenie do wydawania posiłków oraz zmywalnia ze zmywarką.

Zaplecze sportowo – rekreacyjne: Całą infrastrukturę rekreacyjną placówki przedszkolnej uzupełnia świetnie wyposażony, odgrodzony plac zabaw przeznaczony dla wszystkich dzieci przedszkola.

Dodatkowo zwiększona została oferta edukacyjna oraz zakupione niezbędne zaplecze organizacyjno-techniczne, którego brakowało w poprzednim budynku.

Nowy obiekt dał również możliwość zrealizowania działań w ramach  projektu pn. „Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Nazwa beneficjenta:

Gliwice – miasto na prawach powiatu

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie: 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO WSL 2014-2020

Budżet całkowity projektu: 471 420,70 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 400 707,59 PLN

Dzięki wsparciu projektu został wydłużony czas pracy przedszkola od 6:00 do 17:00. Powstał także oddział tzw. „unijny”, który został wyposażony w meble, materiały dydaktyczne, zabawki, książeczki edukacyjne, bajki oraz materiały potrzebne do realizacji zajęć dodatkowych. Głównym celem utworzenia nowego oddziału jest podwyższenie jakości oferty edukacyjnej m. in. poprzez rozwijające zajęcia dodatkowe:

– zajęcia plastyczne

– wczesne wspomaganie logopedyczne

– zajęcia umuzykalniające

– zajęcia z terapii wad postawy

– zajęcia na sali sensorycznej.

Ciekawostką, a jednocześnie uzupełnieniem powyższych zajęć jest mini projekt edukacyjny, w ramach którego dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami zaprojektowały swój własny plac zabaw, przeznaczony dla najmłodszych przedszkolaków. Uzupełnia on infrastrukturę rekreacyjną placówki i służyć przedszkolakom niezależnie od istniejącego już szkolnego placu zabaw oraz nowego placu zabaw dla przedszkola wybudowanego w ramach unijnego projektu inwestycyjnego.

Dzięki nowo powstałemu budynkowi przedszkola została również wyodrębniona sala integracji zmysłów – Sala Sensoryczna, o powierzchni ponad 80 m2, służąca do stymulowania małych dzieci i rozwijania zmysłów na różnych etapach rozwoju. Obserwacja dzieci w przedszkolu oraz uczniów w młodszym wieku szkolnym w początkowych klasach sugeruje potrzebę wspierania. Wszystkie zmysły, motoryka duża i mała, koncentracja, koordynacja, zachowania społeczne to umiejętności dające możliwość sukcesu w przyswajaniu wiedzy przez dzieci.

Urządzona sala wywołuje reakcję ożywienia, motywację do podejmowania aktywności i poznawania. Dzieci są urodzonymi badaczami, poznają świat wszystkimi zmysłami, doskonale odnajdują się w takim świecie, ponieważ to, czego doświadczą pozostanie w pamięci na dłużej. Sala stanowi doskonałą pomoc do wspierania rozwoju małego dziecka. Różnorodność elementów daje olbrzymie możliwości prowadzenia efektywnych zajęć nie tylko w przedszkolu. Sala integracji zmysłów jest również wykorzystywana do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych w szkole.

Jakie są główne korzyści projektu?

Udało się wybudować nowoczesne przedszkole, które wraz z sąsiadującą szkołą podstawową z oddziałami dwujęzycznymi tworzą zespół jednostek oświatowych odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, oraz rozpocząć realizację projektu finansowanego z EFS, w ramach którego wdrażane są działania, których nie udałoby się przeprowadzić w poprzedniej siedzibie przedszkola.

Podstawowe informacje dotyczące przedszkola:

Numer telefonu: 32/270 15 92

Przedszkole czynne jest od 6.00 – 17.00.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 -13.00.

Pobyt dziecka poza tymi godzinami wynosi 1 zł za rzeczywisty czas dziecka w przedszkolu.

Rodzice mogą wykupić dla dzieci posiłki:

– Śniadania 2,00 zł.

– Obiad 3,00 zł.

– Podwieczorek 1,50 zł.

Wpłaty za przedszkole należy uiszczać do 10 – go dnia każdego miesiąca.

Galeria zdjęć